Stefan | Digital Artist ( @s1ef4n ) Instagram Profile

s1ef4n

Stefan | Digital Artist 🔥 This page is not for everyone 🔥 🔐 @hope_nadja 📍 Germany 🔥 DM for inquiries

 • 101 posts
 • 10.4k followers
 • 399 following
 • ǝɯıʇ sıɥʇ ɥɓnoɹɥʇ ʇı ǝʞɐɯ ɐuuo⅁ 'dn ʇǝɓ ɐʇʇoɓ no⅄
ʇɥɓıʇ uo ploɥ ɐʇʇoɓ ʇsnɾ no⅄
uʍop ʎɐʍ ǝɥʇ llɐ 'uʍop sllɐɟ ʎpoqʎɹǝʌƎ

ǝɯıʇ sıɥʇ ɥɓnoɹɥʇ ʇı ǝʞɐɯ ɐuuo⅁
'dn ʇǝɓ ɐʇʇoɓ no⅄
ʇɥɓıʇ uo ploɥ ɐʇʇoɓ ʇsnɾ no⅄
uʍop ʎɐʍ ǝɥʇ llɐ 'uʍop sllɐɟ ʎpoqʎɹǝʌƎ 'ʇɥɓıɹlɐ ǝq ɐuuoɓ s’ʇI
 ǝpıs ɹnoʎ ǝʌɐǝl ɐuuoɓ ɹǝʌǝu ɯ,I
ʇɥɓıɹlɐ ǝq ɐuuoɓ s’ʇI

ʇı ʇnoɥʇıʍ ɯɐǝɹp ʇ’uɐɔ noʎ ǝsnɐɔ, ǝʞɐʍɐ ǝı˥
ǝɯoɥ ʎpɐǝɹlɐ ɹnoʎ ʇnq ʇsol ǝɹ’noʎ uǝɥM
ǝuolɐ ǝɹ’noʎ ǝʞıl lǝǝɟ ɹǝʌƎ

ʇı ʇnoɥʇıʍ dǝǝls ʇ’uɐɔ noʎ ǝsnɐɔ, ǝʞɐʍɐ ǝı˥
dǝǝp ooʇ lǝǝɟ ɹǝʇɐʍ ǝɥʇ sǝoᗡ
ǝɥʇɐǝɹq ʇ’uɐɔ noʎ ǝʞıl lǝǝɟ ɹǝʌƎ
 • ǝɯıʇ sıɥʇ ɥɓnoɹɥʇ ʇı ǝʞɐɯ ɐuuo⅁ 'dn ʇǝɓ ɐʇʇoɓ no⅄
  ʇɥɓıʇ uo ploɥ ɐʇʇoɓ ʇsnɾ no⅄
  uʍop ʎɐʍ ǝɥʇ llɐ 'uʍop sllɐɟ ʎpoqʎɹǝʌƎ

  ǝɯıʇ sıɥʇ ɥɓnoɹɥʇ ʇı ǝʞɐɯ ɐuuo⅁
  'dn ʇǝɓ ɐʇʇoɓ no⅄
  ʇɥɓıʇ uo ploɥ ɐʇʇoɓ ʇsnɾ no⅄
  uʍop ʎɐʍ ǝɥʇ llɐ 'uʍop sllɐɟ ʎpoqʎɹǝʌƎ 'ʇɥɓıɹlɐ ǝq ɐuuoɓ s’ʇI
   ǝpıs ɹnoʎ ǝʌɐǝl ɐuuoɓ ɹǝʌǝu ɯ,I
  ʇɥɓıɹlɐ ǝq ɐuuoɓ s’ʇI

  ʇı ʇnoɥʇıʍ ɯɐǝɹp ʇ’uɐɔ noʎ ǝsnɐɔ, ǝʞɐʍɐ ǝı˥
  ǝɯoɥ ʎpɐǝɹlɐ ɹnoʎ ʇnq ʇsol ǝɹ’noʎ uǝɥM
  ǝuolɐ ǝɹ’noʎ ǝʞıl lǝǝɟ ɹǝʌƎ

  ʇı ʇnoɥʇıʍ dǝǝls ʇ’uɐɔ noʎ ǝsnɐɔ, ǝʞɐʍɐ ǝı˥
  dǝǝp ooʇ lǝǝɟ ɹǝʇɐʍ ǝɥʇ sǝoᗡ
  ǝɥʇɐǝɹq ʇ’uɐɔ noʎ ǝʞıl lǝǝɟ ɹǝʌƎ
 • 1,952 97 17 February, 2019

Advertisements

 • oɓ oʇ ǝɹǝɥʍ ǝpıɔǝp ll’oɥʍ ǝuo ǝɥʇ ǝɹɐ noʎ pu∀ ˙ʍouʞ noʎ ʇɐɥʍ ʍouʞ noʎ pu∀
˙uʍo ɹnoʎ uo ǝɹ’no⅄ ˙ǝsooɥɔ noʎ uoıʇɔǝɹıp ʎuɐ uı ɟlǝsɹnoʎ ɹǝǝʇs uɐɔ no⅄
˙sǝoɥs ɹnoʎ uı ʇǝǝɟ ǝʌɐɥ no⅄
˙pɐǝɥ ɹnoʎ uı suıɐɹq ǝʌɐɥ no⅄
 • oɓ oʇ ǝɹǝɥʍ ǝpıɔǝp ll’oɥʍ ǝuo ǝɥʇ ǝɹɐ noʎ pu∀ ˙ʍouʞ noʎ ʇɐɥʍ ʍouʞ noʎ pu∀
  ˙uʍo ɹnoʎ uo ǝɹ’no⅄ ˙ǝsooɥɔ noʎ uoıʇɔǝɹıp ʎuɐ uı ɟlǝsɹnoʎ ɹǝǝʇs uɐɔ no⅄
  ˙sǝoɥs ɹnoʎ uı ʇǝǝɟ ǝʌɐɥ no⅄
  ˙pɐǝɥ ɹnoʎ uı suıɐɹq ǝʌɐɥ no⅄
 • 1,508 154 14 February, 2019
 • sn ɹoɟ pǝuǝdo sɐɥ ɥɔıɥʍ ǝuo ǝɥʇ
 ǝǝs ʇou op ǝʍ ʇɐɥʇ
 ɹoop pǝsolɔ ǝɥʇ uodn
 ʎllnɟʇǝɹɓǝɹ os
puɐ ɓuol os
ʞool uǝʇɟo ǝʍ ʇnq
؛suǝdo ɹǝɥʇouɐ 'sǝsolɔ ɹoop ǝuo uǝɥM
 • sn ɹoɟ pǝuǝdo sɐɥ ɥɔıɥʍ ǝuo ǝɥʇ
  ǝǝs ʇou op ǝʍ ʇɐɥʇ
  ɹoop pǝsolɔ ǝɥʇ uodn
  ʎllnɟʇǝɹɓǝɹ os
  puɐ ɓuol os
  ʞool uǝʇɟo ǝʍ ʇnq
  ؛suǝdo ɹǝɥʇouɐ 'sǝsolɔ ɹoop ǝuo uǝɥM
 • 2,992 167 11 February, 2019

Advertisements

 • ʎɔɹǝɯ puɐ ʎʇlǝnɹɔ 'ǝɔıʇsnɾuı puɐ ǝɔıʇsnɾ 'ɹoɹɹǝ puɐ ɥʇnɹʇ 'ɓuoɹʍ puɐ ʇɥɓıɹ ɟo sǝɔɹoɟ ɓuıʇɔılɟuoɔ ǝɥʇ pıɯɐ ǝsɹnoɔ ɓɐzɓız ɐ uǝǝq sʎɐʍlɐ sɐɥ ʇnq 'ǝuıl ʇɥɓıɐɹʇs ɐ uǝʞɐʇ ɹǝʌǝu sɐɥ ssǝɹɓoɹd ɟo ɥʇɐd ǝɥʇ ʇɐɥʇ ǝǝs I⠀
⠀
⠀

Fun fact: As I started out with editing I hated every single picture/photo with hot air balloons in it. But at some point I thought that I'll give it a try... so here we're now...
What's your favorite one so far? 1,2,3,4 or 5?
P.S that's not the end of the series 🌨️🎈
 • ʎɔɹǝɯ puɐ ʎʇlǝnɹɔ 'ǝɔıʇsnɾuı puɐ ǝɔıʇsnɾ 'ɹoɹɹǝ puɐ ɥʇnɹʇ 'ɓuoɹʍ puɐ ʇɥɓıɹ ɟo sǝɔɹoɟ ɓuıʇɔılɟuoɔ ǝɥʇ pıɯɐ ǝsɹnoɔ ɓɐzɓız ɐ uǝǝq sʎɐʍlɐ sɐɥ ʇnq 'ǝuıl ʇɥɓıɐɹʇs ɐ uǝʞɐʇ ɹǝʌǝu sɐɥ ssǝɹɓoɹd ɟo ɥʇɐd ǝɥʇ ʇɐɥʇ ǝǝs I⠀  Fun fact: As I started out with editing I hated every single picture/photo with hot air balloons in it. But at some point I thought that I'll give it a try... so here we're now...
  What's your favorite one so far? 1,2,3,4 or 5?
  P.S that's not the end of the series 🌨️🎈
 • 1,785 136 7 February, 2019
 • ɹoɟ ɓuıdoɥ ǝɹ,noʎ ʇɐɥM
ʍouʞ ʎluǝppns no⅄
 ɹıɐ ǝɥʇ uı sI
 uıoɔ ǝɥʇ uǝɥʍ ǝsnɐɔǝᙠ ¿ʎɥM ˙uıoɔ ɐ dılℲ
uoısıɔǝp
pɹɐɥ ɐ ǝʞɐɯ
 oʇ ǝʌɐɥ noʎ uǝɥM
 • ɹoɟ ɓuıdoɥ ǝɹ,noʎ ʇɐɥM
  ʍouʞ ʎluǝppns no⅄
  ɹıɐ ǝɥʇ uı sI
  uıoɔ ǝɥʇ uǝɥʍ ǝsnɐɔǝᙠ ¿ʎɥM ˙uıoɔ ɐ dılℲ
  uoısıɔǝp
  pɹɐɥ ɐ ǝʞɐɯ
  oʇ ǝʌɐɥ noʎ uǝɥM
 • 4,184 223 4 February, 2019
 • ˙ǝɟıl uʍo ɹnoʎ ǝʌıl oʇ ǝʌɐɥ noʎ ؛ǝɟıl pǝʍoɹɹoq ɐ ǝʌıl ʇouuɐɔ no⅄ ¿ǝslǝ ʎpoqǝɯos ɟo ǝq ǝɟıl uɐɔ ʍoɥ os 'sɹnoʎ ǝq oʇ ɓuıoɓ sı ɥʇɐǝp pu∀ ˙lɐnpıʌıpuı sı lɐnpıʌıpuı ɥɔɐǝ ʇɐɥʇ 'ɓuıɥʇ ǝuo ʎluo sǝʌoɹd ɥʇɐǝᗡ ˙lɐnpıʌıpuı ʎlǝʇnlosqɐ ǝq llıʍ ɥʇɐǝp ɹno⅄ ˙ǝɔɐld ɹnoʎ uı sǝıp ʎpoqou – ǝıp noʎ ʎluo 'ǝıp noʎ uǝɥM
˙ʎʇǝıɔos ǝɥʇ ʇnoqɐ ɹǝɥʇoq ʇ’uop os 'ǝnuıʇuoɔ llıʍ ʎʇǝıɔos ǝɥʇ ǝıp noʎ uǝɥʍ pu∀ ˙ǝɟıl ɹnoʎ sı ʇI ˙s’ǝslǝ ʎpoqʎuɐ ɹou s’ʎʇǝıɔos ǝɥʇ ɹou sʇuǝɹɐd ǝɥʇ ɹǝɥʇıǝu – ssǝuısnq s’ǝslǝ ʎpoqou sı ʇI ¡ǝʌılɐ ǝɹɐ noʎ ǝlıɥʍ ʇı ʎoɾuǝ oS ˙ǝıp ʎɐɯ noʎ ʍoɹɹoɯoʇ ¿sʍouʞ oɥʍ puɐ – ǝɟıl ɹnoʎ sı ʇI ˙ǝɟıl ɹnoʎ ʎoɾuǝ ɹǝʌǝu llıʍ noʎ ǝsnɐɔǝq 'ssǝlɓuıuɐǝɯ sı ʇı ’lnɟıʇnɐǝq’ sʎɐs plɹoʍ ǝloɥʍ ǝɥʇ puɐ ɓuıɥʇ ɐ ǝʞıl ʇ’uop noʎ ɟI
˙ʇı ɥʇɹoʍ sı ʇı 'ɥɔnɯ os ʇı ǝʞıl noʎ ǝsnɐɔǝq ǝɔuǝnbǝsuoɔ ʇɐɥʇ ʇdǝɔɔɐ no⅄ ˙uɯǝpuoɔ ɯǝɥʇ ʇǝl ¡pooɓ 'ʇı suɯǝpuoɔ plɹoʍ ǝloɥʍ ǝɥʇ puɐ ɓuıɥʇǝɯos ʎoɾuǝ noʎ ɟI
˙ǝɔıɹd ǝɥʇ sı ʇɐɥʇ uǝɥ⊥ ˙ǝɟıl uı ǝǝɹɟ sı ɓuıɥʇou ؛ɓuıɥʇʎɹǝʌǝ ɹoɟ ǝɔıɹd ǝɥʇ ʎɐd oʇ sɐɥ ǝuO ˙ʇı ɹoɟ ɹǝɟɟns 'ʇı ɹoɟ ɹǝɟɟns oʇ ǝʌɐɥ noʎ ɟI ˙ʎoɾuǝ noʎ ɥɔıɥʍ ʇɐɥʇ ʎluo op ؛ʇı op ʇ’uop ʇnq 'ɹǝɟɟns 'ʇı ɹoɟ ɹǝɟɟns oʇ ǝʌɐɥ noʎ ɟI ˙op oʇ ǝʞıl ʇ’uop noʎ ʇɐɥʇ ɓuıɥʇʎuɐ op ɹǝʌǝu ʇuɐ 'op oʇ ǝʞıl noʎ ɹǝʌǝosʇɐɥʍ
 • ˙ǝɟıl uʍo ɹnoʎ ǝʌıl oʇ ǝʌɐɥ noʎ ؛ǝɟıl pǝʍoɹɹoq ɐ ǝʌıl ʇouuɐɔ no⅄ ¿ǝslǝ ʎpoqǝɯos ɟo ǝq ǝɟıl uɐɔ ʍoɥ os 'sɹnoʎ ǝq oʇ ɓuıoɓ sı ɥʇɐǝp pu∀ ˙lɐnpıʌıpuı sı lɐnpıʌıpuı ɥɔɐǝ ʇɐɥʇ 'ɓuıɥʇ ǝuo ʎluo sǝʌoɹd ɥʇɐǝᗡ ˙lɐnpıʌıpuı ʎlǝʇnlosqɐ ǝq llıʍ ɥʇɐǝp ɹno⅄ ˙ǝɔɐld ɹnoʎ uı sǝıp ʎpoqou – ǝıp noʎ ʎluo 'ǝıp noʎ uǝɥM
  ˙ʎʇǝıɔos ǝɥʇ ʇnoqɐ ɹǝɥʇoq ʇ’uop os 'ǝnuıʇuoɔ llıʍ ʎʇǝıɔos ǝɥʇ ǝıp noʎ uǝɥʍ pu∀ ˙ǝɟıl ɹnoʎ sı ʇI ˙s’ǝslǝ ʎpoqʎuɐ ɹou s’ʎʇǝıɔos ǝɥʇ ɹou sʇuǝɹɐd ǝɥʇ ɹǝɥʇıǝu – ssǝuısnq s’ǝslǝ ʎpoqou sı ʇI ¡ǝʌılɐ ǝɹɐ noʎ ǝlıɥʍ ʇı ʎoɾuǝ oS ˙ǝıp ʎɐɯ noʎ ʍoɹɹoɯoʇ ¿sʍouʞ oɥʍ puɐ – ǝɟıl ɹnoʎ sı ʇI ˙ǝɟıl ɹnoʎ ʎoɾuǝ ɹǝʌǝu llıʍ noʎ ǝsnɐɔǝq 'ssǝlɓuıuɐǝɯ sı ʇı ’lnɟıʇnɐǝq’ sʎɐs plɹoʍ ǝloɥʍ ǝɥʇ puɐ ɓuıɥʇ ɐ ǝʞıl ʇ’uop noʎ ɟI
  ˙ʇı ɥʇɹoʍ sı ʇı 'ɥɔnɯ os ʇı ǝʞıl noʎ ǝsnɐɔǝq ǝɔuǝnbǝsuoɔ ʇɐɥʇ ʇdǝɔɔɐ no⅄ ˙uɯǝpuoɔ ɯǝɥʇ ʇǝl ¡pooɓ 'ʇı suɯǝpuoɔ plɹoʍ ǝloɥʍ ǝɥʇ puɐ ɓuıɥʇǝɯos ʎoɾuǝ noʎ ɟI
  ˙ǝɔıɹd ǝɥʇ sı ʇɐɥʇ uǝɥ⊥ ˙ǝɟıl uı ǝǝɹɟ sı ɓuıɥʇou ؛ɓuıɥʇʎɹǝʌǝ ɹoɟ ǝɔıɹd ǝɥʇ ʎɐd oʇ sɐɥ ǝuO ˙ʇı ɹoɟ ɹǝɟɟns 'ʇı ɹoɟ ɹǝɟɟns oʇ ǝʌɐɥ noʎ ɟI ˙ʎoɾuǝ noʎ ɥɔıɥʍ ʇɐɥʇ ʎluo op ؛ʇı op ʇ’uop ʇnq 'ɹǝɟɟns 'ʇı ɹoɟ ɹǝɟɟns oʇ ǝʌɐɥ noʎ ɟI ˙op oʇ ǝʞıl ʇ’uop noʎ ʇɐɥʇ ɓuıɥʇʎuɐ op ɹǝʌǝu ʇuɐ 'op oʇ ǝʞıl noʎ ɹǝʌǝosʇɐɥʍ
 • 2,210 168 30 January, 2019

Advertisements

 • ˙ɹoop ɹno ʇɐ ɓuıʞɔouʞ ǝɯoɔ oʇ ǝlɔɐɹıɯ ǝɯos ɹoɟ ʇıɐʍ ɹo sʞsıɹ ǝʞɐʇ oʇ pıɐɹɟɐ ǝq ʇou puɐ sʇɔuıʇsuı ǝʌıʇısod ɹno ʇsnɹʇ 'uɹɐǝl ǝʍ suossǝl ǝɥʇ oʇ uoıʇuǝʇʇɐ ʎɐd oʇ ɓuıllıʍ ǝɹ,ǝʍ ɟı - sɹǝɥɔɐǝʇ llɐ ǝɹ,ǝʍ ؛sʇuǝpıɔɔɐ ou ǝɹɐ ǝɹǝɥ⊥ ˙ǝsodɹnd ɐ ɹoɟ ɥʇɐd ɹno uı ʇnd sı ʇǝǝɯ ǝʍ ʇɐɥʇ ǝuoʎɹǝʌǝ puɐ op ǝʍ ʇɐɥʇ ɓuıɥʇʎɹǝʌǝ ʇɐɥʇ ǝʌǝılǝq ʎlnɹʇ I
 • ˙ɹoop ɹno ʇɐ ɓuıʞɔouʞ ǝɯoɔ oʇ ǝlɔɐɹıɯ ǝɯos ɹoɟ ʇıɐʍ ɹo sʞsıɹ ǝʞɐʇ oʇ pıɐɹɟɐ ǝq ʇou puɐ sʇɔuıʇsuı ǝʌıʇısod ɹno ʇsnɹʇ 'uɹɐǝl ǝʍ suossǝl ǝɥʇ oʇ uoıʇuǝʇʇɐ ʎɐd oʇ ɓuıllıʍ ǝɹ,ǝʍ ɟı - sɹǝɥɔɐǝʇ llɐ ǝɹ,ǝʍ ؛sʇuǝpıɔɔɐ ou ǝɹɐ ǝɹǝɥ⊥ ˙ǝsodɹnd ɐ ɹoɟ ɥʇɐd ɹno uı ʇnd sı ʇǝǝɯ ǝʍ ʇɐɥʇ ǝuoʎɹǝʌǝ puɐ op ǝʍ ʇɐɥʇ ɓuıɥʇʎɹǝʌǝ ʇɐɥʇ ǝʌǝılǝq ʎlnɹʇ I
 • 1,512 145 24 January, 2019
 • ǝq oʇ sɓuıɥʇ ʇuɐʍ ǝʍ ʎɐʍ ǝɥʇ 'ǝʌıl oʇ ʇuɐʍ ǝʍ ǝɟıl ǝɥʇ 'ǝʌɐɥ oʇ ǝdoɥ ǝʍ ǝɹnʇnɟ ǝɥʇ sı ʇI ˙uı ǝʌıl oʇ ʇuɐʍ ǝʍ plɹoʍ ǝɥʇ sı ɟo ɯɐǝɹp ǝʍ plɹoʍ ǝɥ⊥ ˙ʎɐld uı ǝɹɐ ǝʌǝılǝq ǝʍ sǝlnɹ ǝɥʇ ɓuıʍolloɟ 'ɟo ʇɹɐd ǝɹɐ ǝʍ ǝʌǝılǝq ǝʍ plɹoʍ ǝɥʇ s,ʇı ؛uı ǝʌıl ʎllɐnʇɔɐ ǝʍ plɹoʍ ǝɥʇ sı ǝʌıǝɔɹǝd ǝʍ plɹoʍ ǝɥ⊥ ˙pǝɹǝʇlɐun ɹo pǝɥɔnoʇun ɹǝʌǝ ʎlǝɹɐɹ sı puɐ sǝɔɐɟɹns ɹǝʌǝ ʎlǝɹɐɹ ʇɐɥʇ ɥʇnɹʇ pǝʇndsıpun ǝɥʇ sı ʇI ˙ǝɔuǝıɹǝdxǝ ʎlǝɹɐɹ ǝʍ plɹoʍ ɐ sı 'sı ʇɐɥʇ plɹoʍ ǝɥ⊥ ˙oʍʇ ɹǝɥʇo ǝɥʇ ɥʇıʍ pǝʞuılɹǝʇuı puɐ pǝuıoɾuoɔ sɐ llǝʍ sɐ 'uʍo sʇı uo ǝʇɐɹɐdǝs ɥʇoq sı plɹoʍ ɥɔɐƎ ˙ʇɯɐǝɹp sı ʇɐɥʇ plɹoʍ ǝɥʇ puɐ pǝʌıǝɔɹǝd sı ʇɐɥʇ plɹoʍ ǝɥʇ 'sı ʇɐɥʇ plɹoʍ ǝɥʇ :splɹoʍ ǝǝɹɥʇ uı sǝʌıl plɹoʍ ǝɥʇ uı lɐnpıʌıpuı ɥɔɐƎ
 • ǝq oʇ sɓuıɥʇ ʇuɐʍ ǝʍ ʎɐʍ ǝɥʇ 'ǝʌıl oʇ ʇuɐʍ ǝʍ ǝɟıl ǝɥʇ 'ǝʌɐɥ oʇ ǝdoɥ ǝʍ ǝɹnʇnɟ ǝɥʇ sı ʇI ˙uı ǝʌıl oʇ ʇuɐʍ ǝʍ plɹoʍ ǝɥʇ sı ɟo ɯɐǝɹp ǝʍ plɹoʍ ǝɥ⊥ ˙ʎɐld uı ǝɹɐ ǝʌǝılǝq ǝʍ sǝlnɹ ǝɥʇ ɓuıʍolloɟ 'ɟo ʇɹɐd ǝɹɐ ǝʍ ǝʌǝılǝq ǝʍ plɹoʍ ǝɥʇ s,ʇı ؛uı ǝʌıl ʎllɐnʇɔɐ ǝʍ plɹoʍ ǝɥʇ sı ǝʌıǝɔɹǝd ǝʍ plɹoʍ ǝɥ⊥ ˙pǝɹǝʇlɐun ɹo pǝɥɔnoʇun ɹǝʌǝ ʎlǝɹɐɹ sı puɐ sǝɔɐɟɹns ɹǝʌǝ ʎlǝɹɐɹ ʇɐɥʇ ɥʇnɹʇ pǝʇndsıpun ǝɥʇ sı ʇI ˙ǝɔuǝıɹǝdxǝ ʎlǝɹɐɹ ǝʍ plɹoʍ ɐ sı 'sı ʇɐɥʇ plɹoʍ ǝɥ⊥ ˙oʍʇ ɹǝɥʇo ǝɥʇ ɥʇıʍ pǝʞuılɹǝʇuı puɐ pǝuıoɾuoɔ sɐ llǝʍ sɐ 'uʍo sʇı uo ǝʇɐɹɐdǝs ɥʇoq sı plɹoʍ ɥɔɐƎ ˙ʇɯɐǝɹp sı ʇɐɥʇ plɹoʍ ǝɥʇ puɐ pǝʌıǝɔɹǝd sı ʇɐɥʇ plɹoʍ ǝɥʇ 'sı ʇɐɥʇ plɹoʍ ǝɥʇ :splɹoʍ ǝǝɹɥʇ uı sǝʌıl plɹoʍ ǝɥʇ uı lɐnpıʌıpuı ɥɔɐƎ
 • 3,507 146 13 hours ago
 • ǝuolɐ ǝɹ,ǝʍ ʞuıɥʇ ǝʍ uǝɥʍ 'ǝɔuǝsǝɹd uǝppıɥ ǝɥʇ 'ǝɔıoʌ pǝɹǝdsıɥʍ ǝɥʇ
ʎʇıɔıuoɹɥɔuʎs ɟo sʇuǝɯoɯ ɟo ssǝuǝʇɐıɹdoɹddɐ ǝıɹǝǝ ǝɥʇ
ǝʞıl ǝɥʇ puɐ ʇɹɐ ɟo sʞɹoʍ 'ǝldoǝd 'sǝɔɐld ɥʇıʍ ǝɔuǝıɹǝdxǝ sǝɯıʇǝɯos ǝʍ ssǝupǝʇɔǝuuoɔ ǝlqɐɔıldxǝuı ǝɥ⊥
ɔıɓɐɯ ɟo ʇɹos ʎɐpʎɹǝʌǝ uɐ uı ǝʌǝılǝq op I
 • ǝuolɐ ǝɹ,ǝʍ ʞuıɥʇ ǝʍ uǝɥʍ 'ǝɔuǝsǝɹd uǝppıɥ ǝɥʇ 'ǝɔıoʌ pǝɹǝdsıɥʍ ǝɥʇ
  ʎʇıɔıuoɹɥɔuʎs ɟo sʇuǝɯoɯ ɟo ssǝuǝʇɐıɹdoɹddɐ ǝıɹǝǝ ǝɥʇ
  ǝʞıl ǝɥʇ puɐ ʇɹɐ ɟo sʞɹoʍ 'ǝldoǝd 'sǝɔɐld ɥʇıʍ ǝɔuǝıɹǝdxǝ sǝɯıʇǝɯos ǝʍ ssǝupǝʇɔǝuuoɔ ǝlqɐɔıldxǝuı ǝɥ⊥
  ɔıɓɐɯ ɟo ʇɹos ʎɐpʎɹǝʌǝ uɐ uı ǝʌǝılǝq op I
 • 1,646 156 11 January, 2019
 • ʞɔɐq ʇı ʇǝɓ ɹǝʌǝu uɐɔ noʎ ʇı ʇsol ǝʌ’noʎ ǝɔuO ˙ʇı ǝsn uɐɔ noʎ ʇnq 'ʇı uʍo ʇ’uɐɔ no⅄ ˙ssǝlǝɔıɹd s’ʇı ʇnq 'ǝǝɹɟ sı ǝɯı⊥⠀
⠀
⠀
⠀
You'll read this quote probably twice because it is that good! And that's the reason why I wanted to share it with you guys! Do you feel that you're using your time 100% effective? Making the best out of it? Or do you don't care about that?
 • ʞɔɐq ʇı ʇǝɓ ɹǝʌǝu uɐɔ noʎ ʇı ʇsol ǝʌ’noʎ ǝɔuO ˙ʇı ǝsn uɐɔ noʎ ʇnq 'ʇı uʍo ʇ’uɐɔ no⅄ ˙ssǝlǝɔıɹd s’ʇı ʇnq 'ǝǝɹɟ sı ǝɯı⊥⠀  You'll read this quote probably twice because it is that good! And that's the reason why I wanted to share it with you guys! Do you feel that you're using your time 100% effective? Making the best out of it? Or do you don't care about that?
 • 1,596 132 7 January, 2019
 • ˙ɥʇɹɐƎ uo ǝɹǝɥ uʍop ʇɥɓıɹ 'ʍou ʇɥɓıɹ 'ɟlǝsɹnoʎ ˙˙˙uǝddɐɥ ǝɔɐɹɓ ǝʞɐɯ oʇ uɐɔ noʎ ʇɐɥʍ ɓuıop ʎq ʇnq 'ɥɓıɥ uodn ɯoɹɟ uʍop ǝɯoɔ oʇ ǝɔɐɹɓ ɹoɟ ɓuıʇıɐʍ ʎlǝʌıssɐd ʎq ʇou 'ɹoʇɐǝɹɔ ɹnoʎ ɹouoɥ 'sɟǝılǝq ɹnoʎ ɹǝʌǝʇɐɥʍ pu∀ ˙ǝʌol uʍo ɹnoʎ ǝʞɐW ˙ǝdoɥ uʍo ɹnoʎ ǝʞɐW ˙ǝɹnʇnɟ uʍo ɹnoʎ ǝʞɐW ˙uǝddɐɥ ʇı ǝʞɐW ˙uǝddɐɥ oʇ ʇı ɹoɟ ʇıɐʍ ʇ,uoᗡ ˙uoıʇɔɐ ɥʇıʍ ǝɟıl ɹnoʎ ǝsnɟuI⠀
⠀
⠀
⠀
⠀
⠀

This post is definitely my favorite post of 2019 (Ok that was a bad joke I know..) And how is it going so far with your new year's resolution? I talked with @hope_nadja about that and we both can't agree more on this thing: New year's resolutions are the biggest bs! Because if you want to change something so bad why do you need a new year for that? Just start right now if you want to change something or it will never happen. If you're the kind of person that needs that as extra motivation I'm totally fine with that but that's to 98% not the case.
I really wanted to share these thoughts with you guys! Do you agree with me? Or am I totally wrong? Would love to hear your opinion:
 • ˙ɥʇɹɐƎ uo ǝɹǝɥ uʍop ʇɥɓıɹ 'ʍou ʇɥɓıɹ 'ɟlǝsɹnoʎ ˙˙˙uǝddɐɥ ǝɔɐɹɓ ǝʞɐɯ oʇ uɐɔ noʎ ʇɐɥʍ ɓuıop ʎq ʇnq 'ɥɓıɥ uodn ɯoɹɟ uʍop ǝɯoɔ oʇ ǝɔɐɹɓ ɹoɟ ɓuıʇıɐʍ ʎlǝʌıssɐd ʎq ʇou 'ɹoʇɐǝɹɔ ɹnoʎ ɹouoɥ 'sɟǝılǝq ɹnoʎ ɹǝʌǝʇɐɥʍ pu∀ ˙ǝʌol uʍo ɹnoʎ ǝʞɐW ˙ǝdoɥ uʍo ɹnoʎ ǝʞɐW ˙ǝɹnʇnɟ uʍo ɹnoʎ ǝʞɐW ˙uǝddɐɥ ʇı ǝʞɐW ˙uǝddɐɥ oʇ ʇı ɹoɟ ʇıɐʍ ʇ,uoᗡ ˙uoıʇɔɐ ɥʇıʍ ǝɟıl ɹnoʎ ǝsnɟuI⠀


  This post is definitely my favorite post of 2019 (Ok that was a bad joke I know..) And how is it going so far with your new year's resolution? I talked with @hope_nadja about that and we both can't agree more on this thing: New year's resolutions are the biggest bs! Because if you want to change something so bad why do you need a new year for that? Just start right now if you want to change something or it will never happen. If you're the kind of person that needs that as extra motivation I'm totally fine with that but that's to 98% not the case.
  I really wanted to share these thoughts with you guys! Do you agree with me? Or am I totally wrong? Would love to hear your opinion:
 • 1,566 166 3 January, 2019
 • ʇɥɓıu ʇɐ ɹǝɯɯılɓ uooɯ ǝɥʇ s,ʇǝl uns ǝɥʇ ʎɐʍ ǝɥʇ
⠀
ɹo
⠀
ʎɐp ǝɥʇ ʇnoɥɓnoɹɥʇ ǝuıɥs uns ǝɥʇ s,ʇǝl uooɯ ǝɥʇ ʍoH
⠀
؛lnɟıʇnɐǝq ǝɹoɯ sı ʇɐɥʍ ǝɯ llǝ⊥
 • ʇɥɓıu ʇɐ ɹǝɯɯılɓ uooɯ ǝɥʇ s,ʇǝl uns ǝɥʇ ʎɐʍ ǝɥʇ

  ɹo

  ʎɐp ǝɥʇ ʇnoɥɓnoɹɥʇ ǝuıɥs uns ǝɥʇ s,ʇǝl uooɯ ǝɥʇ ʍoH

  ؛lnɟıʇnɐǝq ǝɹoɯ sı ʇɐɥʍ ǝɯ llǝ⊥
 • 1,037 68 26 December, 2018