#%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Instagram Photos & Videos

%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 - 7.9m posts

Top Posts

 • داشتم برگه های دانشجوهامو صحیح میکردم....
یکی از برگه های خالی حواسمو به خودش جلب کرد...
به هیچ کدام از سوال ها جواب نداده بود. ...
فقط زیر سوال آخر نوشته بود: «نه بابام مریض بوده، نه مامانم، همه صحیح و سالمن شکر خدا. تصادف هم نکردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدی هم نیفتاده. دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بذارم براش. بعد از ظهر یه دورهمی گرفتیم با بچه ها. بزن و برقص. شام هم بردمش نایب و یه کباب و جوجه ترکیبی زدیم. بعد گفت: بریم دربند؟ پوست دست مون از سرما ترک برداشت ولی می ارزید. مخصوصن باقالی و لبوی داغ چرخی های سر میدون. بعدش بهونه کرد بریم امامزاده صالح دعا کنیم به هم برسیم. رفتیم. دیگه تا ببرمش خونه و خودم برگردم این سر تهرون، ساعت شده بود یک شب. راست و حسینی حالش رو نداشتم درس بخونم. یعنی لای جزوتم باز کردما، اما همش یاد قیافش می افتادم وقتی لبو رو مالیده بود رو پک و پوزش. خنده ام می گرفت و حواسم پرت می شد. یهویی هم خوابم برد. بیهوش شدم انگار. حالا نمره هم ندادی، نده. فدا سرت. یه ترم دیگه آوارت میشم نهایتش. فقط خواستم بدونی که بی اهمیتی و این چیزا نبوده. یه وقت ناراحت نشی.» چند سال بعد، تو یک دانشگاه دیگر از پشت زد روی شانه ام.گفت: «اون بیستی که دادی خیلی چسبید»... گفتم: «اگه لای برگه ات یه تیکه لبو می پیچیدی برام بهت صد می دادم بچه.»... خندید و دست انداخت دور گردنم. گفت: «بچمون هفت ماهشه استاد. باورت میشه؟» ...
عکسش را از روی گوشیش نشانم داد. خندیدم. 
گفت: «این موهات رو کی سفید کردی؟ این شکلی نبودی که.»... نشستم روی نیمکت فلزی و سرد حیاط. نشست کنارم. دلم میخواست براش بگویم که یک شبی هم تولد عشق من بود که خودش نبود، دورهمی نبود، نایب نبود، دربند نبود، امامزاده صالح نبود،...... فقط سرد بود.... #مرتضی_برزگر

#آزاد #زیبا #زیبایی #غمگین #زندگی
#عکس #عکاسی
#تهران #دربند
#عاشقانه #عشق
#رسیدن #نرسیدن
#عکاسی_با_موبایل
#غروب #شب
#کرمانشاه #مرکزی
#دانشجو #دانشگاه #امتحان
 • داشتم برگه های دانشجوهامو صحیح میکردم....
  یکی از برگه های خالی حواسمو به خودش جلب کرد...
  به هیچ کدام از سوال ها جواب نداده بود. ...
  فقط زیر سوال آخر نوشته بود: «نه بابام مریض بوده، نه مامانم، همه صحیح و سالمن شکر خدا. تصادف هم نکردم، خواب هم نموندم، اتفاق بدی هم نیفتاده. دیشب تولد عشقم بود. گفتم سنگ تموم بذارم براش. بعد از ظهر یه دورهمی گرفتیم با بچه ها. بزن و برقص. شام هم بردمش نایب و یه کباب و جوجه ترکیبی زدیم. بعد گفت: بریم دربند؟ پوست دست مون از سرما ترک برداشت ولی می ارزید. مخصوصن باقالی و لبوی داغ چرخی های سر میدون. بعدش بهونه کرد بریم امامزاده صالح دعا کنیم به هم برسیم. رفتیم. دیگه تا ببرمش خونه و خودم برگردم این سر تهرون، ساعت شده بود یک شب. راست و حسینی حالش رو نداشتم درس بخونم. یعنی لای جزوتم باز کردما، اما همش یاد قیافش می افتادم وقتی لبو رو مالیده بود رو پک و پوزش. خنده ام می گرفت و حواسم پرت می شد. یهویی هم خوابم برد. بیهوش شدم انگار. حالا نمره هم ندادی، نده. فدا سرت. یه ترم دیگه آوارت میشم نهایتش. فقط خواستم بدونی که بی اهمیتی و این چیزا نبوده. یه وقت ناراحت نشی.» چند سال بعد، تو یک دانشگاه دیگر از پشت زد روی شانه ام.گفت: «اون بیستی که دادی خیلی چسبید»... گفتم: «اگه لای برگه ات یه تیکه لبو می پیچیدی برام بهت صد می دادم بچه.»... خندید و دست انداخت دور گردنم. گفت: «بچمون هفت ماهشه استاد. باورت میشه؟» ...
  عکسش را از روی گوشیش نشانم داد. خندیدم.
  گفت: «این موهات رو کی سفید کردی؟ این شکلی نبودی که.»... نشستم روی نیمکت فلزی و سرد حیاط. نشست کنارم. دلم میخواست براش بگویم که یک شبی هم تولد عشق من بود که خودش نبود، دورهمی نبود، نایب نبود، دربند نبود، امامزاده صالح نبود،...... فقط سرد بود.... #مرتضی_برزگر

  #آزاد #زیبا #زیبایی #غمگین #زندگی
  #عکس #عکاسی
  #تهران #دربند
  #عاشقانه #عشق
  #رسیدن #نرسیدن
  #عکاسی_با_موبایل
  #غروب #شب
  #کرمانشاه #مرکزی
  #دانشجو #دانشگاه #امتحان
 • 192 48 1 hour ago

Latest Instagram Posts

 • 🔵 مزدور وزارت اطلاعات آخوندها را بیشتر بشناسید ♻️استارت سبز از تی وی ریش نظام -ری‌استارت با پول وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس!
🔻«اپوزوسیون!! ری‌استارت»‌ از زبان خودش! و داستان «محبت بچه‌های اطلاعات»‌ (آدمکشان گمنام و بانام خامنه‌ای) به آن! #تهران #مجاهدین
 • 🔵 مزدور وزارت اطلاعات آخوندها را بیشتر بشناسید ♻️استارت سبز از تی وی ریش نظام -ری‌استارت با پول وزارت اطلاعات در لس‌آنجلس!
  🔻«اپوزوسیون!! ری‌استارت»‌ از زبان خودش! و داستان «محبت بچه‌های اطلاعات»‌ (آدمکشان گمنام و بانام خامنه‌ای) به آن! #تهران #مجاهدین
 • 0 0 12 seconds ago
 • سی دی گرامی باد.
سی دی،سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه، به دست مردم ایران در سال پنجاه و هفت است.مسعود رجوی نیز در آن روز،پس از تحمل هشت سال زندان و شکنجه،آزاد گردید.به امید رسیدن به ایرانی آزاد،آباد و بدون زندانی سیاسی و عقیدتی در آینده ای نزدیک.
#ایران
#تهران
 • سی دی گرامی باد.
  سی دی،سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه، به دست مردم ایران در سال پنجاه و هفت است.مسعود رجوی نیز در آن روز،پس از تحمل هشت سال زندان و شکنجه،آزاد گردید.به امید رسیدن به ایرانی آزاد،آباد و بدون زندانی سیاسی و عقیدتی در آینده ای نزدیک.
  #ایران
  #تهران
 • 0 0 1 minute ago